Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2023. december 6.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Archívum 2015
Magyar Bányászati Szövetség Borbála ünnepség
2015. december 4."
Az ünnepi elnökség.jpg
A 2015 évi Szt. Borbála napi országos központi ünnepség a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet II. emeleti Dísztermében, december 4-én került megrendezésre. Rendező szervezetek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE).

Az ünnepség elnökségében helyet foglalt:

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő az NFM energiaügyi államtitkára
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő az NFM parlamenti államtitkára
Szakál Tamás a Magyar Bányászati Szövetség elnöke
Rabi Ferenc a BDSZ elnöke
Dr. Nagy Lajos az OMBKE elnöke
Horváth Péter János az ENKSZ Első Nemzeti Közszolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója
Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja
Veres Imre az MBFH elnökét helyettesítő funkciók ellátásával megbízott főosztályvezető
Dr. Fancsik Tamás Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója, a helyszín házigazdája
Dr. Zoltay Ákos, az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Dr. Aradszki András energiaügyi államtitkár ünnepi beszédét követően felolvasásra került Dr. Áder János Magyarország köztársasági elnökének üzenete, valamint Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnökének - a Szt. Borbála érem miniszteri kitüntetést alapító ágazati miniszter - köszöntő levele.

A bányászat idei jeles évfordulói jegyében – kiemelve Algyő 50. évfordulóját - Szakál Tamás az MBSZ elnöke, a MOL Nyrt. kutatás-termelés igazgatója mondott köszöntőt.

Az ünnepség keretében kitüntetések átadására került sor.

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a lelkiismeretes bányászattal kapcsolatos tevékenységért 14 fő részére, a lelkiismeretes kohászattal kapcsolatos tevékenységért 4 fő részére „Szt. Borbála érem” továbbá 15 fő részére Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott. Az elismeréseket a kitüntetettek Dr. Aradszki András államtitkártól vehették át.
A szakmai elismerések átadása köszönetnyilvánítással kezdődött Jubileumi Emlékérem kitüntetések és dísz bányászlámpa átadásával a tisztelet kifejezéseként a miniszteri kitüntetések mindenkori adományozójának illetve átadójának.

Szakmai elismerésként „Magyar Bányászatért” kitüntetések, a „Bányaipari ágazati párbeszéd fejlesztéséért” emlékérem kitüntetés, valamint OMBKE kitüntetések átadására került sor.

Ezután Gaál Eszter és Gaál Júlia testvérpár hegedűműsora következett. A műsorban elhangzott J. S. Bach: d-moll Partita, 1 tétel, G. Ph. Telemann: Szólófantáziája (No. 10.), valamint Ismeretlen szerző XVIII. sz-i magyar tánc a Trencsényi kódexből.

Az ünnepség a Bányász Himnusz és a Kohász Himnusz eléneklésével zárult. Az állófogadáson Dr. Nagy Lajos az OMBKE elnöke mondott pohárköszöntőt.
Dr. Aradszki András államtitkár ünnepi beszéde.jpg
Dr. Aradszki András államtitkár ünnepi beszéde
Szakál Tamás az MBSZ elnöke köszönti az ünnepséget.jpg
Szakál Tamás az MBSZ elnöke köszönti az ünnepséget
Az ünnepség résztvevői.jpg
Az ünnepség résztvevői
Dr. Fónagy János államtitkár az Őt köszöntő elnökökkel 1..jpg
Dr. Fónagy János államtitkár az Őt köszöntő elnökökkel
muraygabor_nfm_banyaszat_sztborbala-2354_1500px.jpg
Dr. Breitner Dániel Borbála érem
kitüntetése
muraygabor_nfm_banyaszat_sztborbala- x.jpg
Gál Gergely Borbála érem
kitüntetése
muraygabor_nfm_banyaszat_sztborbala-2423_1500px.jpg
Varga Károly Zsolt
Magyar Bányászatért emlékérmet vesz át
muraygabor_nfm_banyaszat_sztborbala-2382_1500px.jpg
Cseresznyés Erzsébet
Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetése


RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
2015. december 4. 10.00 óra

Helye: 1143 Budapest, Stefánia út 14. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet II. emeleti Díszterme
A rendkívüli közgyűlés – előzetesen írásos meghirdetése – két napirendi pontot tartalmazott, melyeket a Közgyűlés a szavazati jogosultsággal rendelkezők 90,8 %-os határozatképes részvételével egyhangúlag elfogadott.

1. A Tagvállalkozásoknál bekövetkezett - az MBSZ képviseleti jogosultságot, illetve Elnökségi tagságot érintő – személyi változások miatt esedékesé vált rendkívüli tisztújítás.

2. Az MBSZ Alapszabály új Ptk. szerinti aktualizálása

Az 1. napirendi pont kapcsán Dr. Zoltay Ákos a Közgyűlés (egyhangúlag megválasztott) levezetője jelezte, hogy pont egy esztendeje annak, hogy rendkívüli tisztújító közgyűlés került megrendezésre. A 2014. december 4-én – az Alapszabály szerinti 3 év időtartamra - megválasztott Elnökség, illetve képviseleti jogosultságú tisztségviselők közül a tagvállalatoknál azóta bekövetkező személyi változások tették indokolttá a napirend megtárgyalását, a változtatást.
Felolvasta:
- Ernyey Ibolya asszony az Szénhidrogén-bányászati Tagozat elnökének, az MBSZ együttes képviseleti jogosultságú alelnökének lemondó levelét (lent rákattintva olvasható), illetve
- Varga Károly úr - a Magyar Horizont Energia Kft. ügyvezető igazgatójának – az MBSZ képviseleti jogosultság-nélküli elnökségi tagjának lemondó nyilatkozatát, továbbá
- Wienerberger Zrt. változásjelentő-, az MBSZ Elnökségébe (képviseleti jogosultság nélküli) delegálási személyi javaslatát (Mondok Zsolt eddigi bányászati vezető helyett Végh Viktor személyére).
Bejelentette, hogy az Elnökségben az OMYA Hungária Kft. vezetésében Dr. Nagy Lajos ügyvezető igazgató urat az elmúlt év végén Dr. Vágvölgyi Sándor ügyvezető igazgató úr váltotta.
Tekintettel arra, hogy az Elnökségben a tagvállalatokat az első számú vezető, vagy bányászati vezető képviseli, ezért ennek szellemében szükséges a változtatásoknál dönteni.
A lemondó levelekkel kapcsolatban javasolta, hogy a Közgyűlés határozatban döntsön a leköszönő elnökségi tagok munkájának méltatásáról, elismeréséről.
A Közgyűlés által egyhangúlag elfogadott köszönetnyilvánító határozati javaslat:

A Magyar Bányászati Szövetség Közgyűlése – a lemondások elfogadásával egyidejűleg – jelen határozatával fejezi ki köszönetét az Elnökség leköszönő Tagjainak.
Külön köszöni a hazai szénhidrogén ipar érdekében kifejtett rendkívül aktív és áldozatos tevékenységét Ernyey Ibolya Szénhidrogén-bányászati Tagozat elnök / MBSZ alelnök Asszonynak azzal a kéréssel, hogy „Ex – Tagozatelnökként” továbbra is segítse, erősítse az MBSZ tagozati munkáját, nemzetközi hírnevét és megbecsülését! A tisztelet és köszönet jeléül Részére a „Magyar Bányászatért” „Köszönjük Elnök Asszony!” emlékérem kitüntetés adományozását, átadását kezdeményezi.
Varga Károly Zsolt úrnak a köszönetnyilvánítás kifejezésére a „Magyar Bányászatért” emlékérem adományozásával a Közgyűlést követően megrendezésre kerülő Szt. Borbála napi ünnepség ad lehetőséget.

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette és elfogadta a lemondásokat és elfogadta a köszönetnyilvánító határozati javaslatot.

Az OMYA Kft.-nél, illetve a Wienerberger Zrt.-nél, továbbá a Magyar Horizont Energia Kft.-nél bekövetkezett személyi változásokra tekintettel – az MBSZ képvisleti jogosultság nélküli – új tagok kerültek beválasztásra a Szövetség Elnökségébe.
Nevezetesen:

- Dr. Nagy Lajos úr helyett az OMYA Kft. részéről Dr. Vágvölgyi Sándor ügyvezető igazgató úr;
- Mondok Zsolt úr helyett a Wienerberger Zrt. részéről Végh Viktor bányászati vezető úr;
- Varga Károly úr helyett a PETROHUNGÁRIA Kft. részéről Dr. Tóth Tamás ügyvezető igazgató úr beválasztása történt.

2. napirend: Az MBSZ Alapszabály új Ptk. szerinti aktualizálása.

A Közgyűlés levezetője jelezte, hogy az új Ptk. szabályai kihatnak az MBSZ Alapszabályára is.
Az aktualizálás általános kritériumai mellet egy jelentős momentum, hogy a Ptk. 3:82 § (1) bekezdése szerint egyesületeknél "Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja."
A felülvizsgálat elkészült és a szükséges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az MBSZ Tagvállalkozásainak elektronikus formában, írásban kiküldésre került.

Miután arra a felvetésére, hogy „Van-e kérdés, észrevétel, javaslat az aktualizált dokumentumot illetően?” észrevétel a Közgyűlés résztvevői részéről nem hangzott el, szavazásra tette fel az új Ptk. előírásai szerint aktualizált Alapszabály elfogadását.

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az MBSZ Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel való összhang érdekében módosításra kerüljön. A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az MBSZ Alapszabályának előterjesztett módosítását elfogadja.

A módosított Alapszabály új elemként a Felügyelő Bizottság létrehozását írja elő, ezért egyúttal dönteni szükséges a Felügyelő Bizottság személyi összetételéről és első ízben tagjainak az Alapszabályban történő nevesítéséről.

Az előzetes konzultációk eredményeként a Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabályban meghatározott időtartamra megválasztotta a 3 fős Felügyelő Bizottság elnökévé Valaska József urat, az MBSZ korábbi elnökét, további tagokként szintén az MBSZ korábbi elnökeként Palásthy György urat, illetve az MBSZ Jogi Bizottságának tagjaként a Szövetség tevékenységét jól ismerő Dr. Jean Kornél urat.

A közgyűlés levezetője köszönve a közgyűlési határozatok egyhangú elfogadását, gratulált az MBSZ Elnöksége új tagjainak valamint a közgyűlési határozattal létrehozott Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak.

Jelzte, hogy a Közgyűlést követően 11 órától kerül megrendezésre a Szent Borbála napi országos központi ünnepség. Az MBSZ Tagság és a díszvendégek részére a közgyűlési regisztrációhoz kapcsolódóan az MBSZ Elnöksége a „SZENT BORBÁLA A SZENT, AKI A HITET VÁLASZTOTTA” c. film DVD felvételének átadásával is emlékezetessé kívánja tenni a rendezvényt..
Megköszönve a Tagság részvételét és a konstruktív határozathozatalt, a közgyűlést bezárta.

index.jpg
F E L H Í V Á S

az Európai „Minerals day” bányászati nyílt napok hazai rendezésére
2015. szeptember 25-27.
Ötödik alkalommal kerül megrendezésre EU-szerte a „Minerals Day” bányászati nyílt napok rendezvénysorozat, melyben a szociális partnerek egyre nagyobb lehetőséget látnak a bányászat társadalmi-, környezetvédelmi elismertetése kapcsán. A kétévente esedékes rendezvény 2007-től működik. A rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye volt a 2011 évi, amikor is Magyarország Európa-úniós elnöksége idején és jegyében kerültek megrendezésre a nyílt napok. Ezt követően 2013-ban is egyre több bányavállalkozás és munkavállalóik kapcsolódtak be a társadalmi tudatformálásba, s a klasszikus szilárdásvány-bányászati kör kiteljesült a szénhidrogén-bányászati vállalkozásokkal is.
Az idei három napos rendezvénysorozathoz illeszkedően - és ahhoz kapcsolódóan - szeptember 25-én a földtani és geológiai képzést folytató intézményekben a „Kutatók Éjszakája” címmel kerülnek megrendezésre az egyetemi nyílt napok is.
Felhívjuk a bányászati vállalkozások figyelmét az EU szintű rendezvénysorozatban való – Szövetségünk által koordinált – aktív részvételre!
Célunk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter védnökségét megnyerve sikerre vigyük a bányászat társadalmi-, környezetvédelmi elfogadottságának javítását, a jövő nemzedékének, a tanulóifjúságnak tudatformálását – az ásványi nyersanyagok környezet-tudatos kitermelési technológiáinak bemutatásával – az ásványi nyersanyagokhoz kötődő tudásbázis széles körű növelését!

Jó szerencsét!
Magyar Bányászati Szövetség
Bányásznap országos központi ünnepsége 2015 Hajdúszoboszló
DSCN1688.JPG


A 2015 évi Bányásznap országos központi ünnepsége a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint az ünnepség házigazdája, a Magyar Földgáztároló Zrt. közös szervezésében, Hajdúszoboszlón került megrendezésre.


Az ünnepi elnökségi asztalnál helyet foglalt:

Kádár Andrea Beatrix a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkáraHorváth Péter János az ENKSZ Első Nemzeti Közszolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója
Králik Gábor az MVM Földgázüzletági igazgatója
Dr. Tamaga Ferenc a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal mb. elnöke
Szakál Tamás a Magyar Bányászati Szövetség elnöke
Rabi Ferenc a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke
Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke
Fritsch László a Magyar Földgáztároló Zrt. elnök-vezérigazgatója
Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője

A Magyar Himnusz közös eléneklése után Gabricsevics István „Bányászok dícsérete” című verse hangzott el, Krózser Dániel – a Miskolci Egyetem másod éves bányász hallgatója előadásában.

Rabi Ferenc a BDSZ elnöke ünnepi megnyitója után, Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár mondott ünnepi beszédet, majd az MBSZ, és az OMBKE elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ez után kerültek átadásra a „Kiváló Bányász”, a „Miniszteri Elismerő Oklevél” valamint a szakmai kitüntetések.

A kitüntetések átadása után bányász dalokat énekeltek a Miskolci Egyetem hallgatói.

Az ünnepség hivatalos része a Bányász Himnusz közös eléneklésével zárult.
Az állófogadáson Fritsch László a Magyar Földgáztároló Zrt. elnök-vezérigazgatója mondott pohárköszöntőt.


Rabi F.jpg
Rabi Ferenc a BDSZ elnöke
megnyitja az ünnepséget
Kádár Andrea.jpg
Kádár Andrea Beatrix
helyettes államtitkár ünnepi beszédet mond
P1070754.JPG
Szakál Tamás MBSZ elnök
ünnepi köszöntőt mond
DSCN1701.JPG
Fritsch László a Magyar Földgátároló Zrt.
elnök-vezérigazgatója kitüntetése
DSCN1706.JPG
Államtitkár asszony az
ajándékokkal
Dr. Káldi Zoltán kitüntetése.jpg
Dr. Káldi Zoltán kitüntetése
banyasznap_hajduszoboszlo_bartolfagnes-2401.jpg
Szavalat
Köszönet az ünnepség előkészítőinek, segítőinek.jpg
Köszönet az ünnepség előkészítőinek
segítőinek
Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke állami kitüntetésben részesítette a bányászati vezetőket.
Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úrtól

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át:


Fritsch László a Magyar Földgáztároló Zrt. elnök-vezérigazgatója, a hazai energiaellátás biztonsága szempontjából meghatározó szénhidrogén-ellátás és -tárolás terén, illetve a bányászat érdekérvényesítéséért végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.
Fritsch László állami kitüntetett,.jpg
Dr. Tamaga Ferenc a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese, a hazai bányászat területén végzett elkötelezett, magas színvonalú szakmai, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként.
Dr. Tamaga Ferenc állami kitünteteést vesz át Dr. Seszták Miklós minisztertől.jpg
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

Dr. Szalóki István
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettese,

A hazai szénhidrogén-bányászat sikeres működtetése és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Dr. Szalóki István állami kitüntetése 1..jpg
Bányászati állami kitüntetettek az átadó Dr. Seszták Miklós miniszterrel.jpg
Külön öröm és megtiszteltetés a Bányásztársadalom és Szövetségünk számára is, hogy a kitüntetésben részesülők valamennyien az MBSZ Elnökségének korábbi, illetve jelenlegi tagjaiként segítették / segítik közös szakmai érdekképviseleti tevékenységünk sikerét! Kiegészítő momentumként szeretnék emlékeztetni arra a momentumra – mely Szövetségünk életében történelmi jelentőséggel bír – hogy annak idején a MOL Rt. Dr. Szalóki István vezérigazgató helyettes aláírásával csatlakozott szervezetünkhöz.

A kitüntetetteknek gratulálunk, további életútjukhoz sok sikert és minden jót kívánunk!
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.